Care for Vietnam

Zinnergasse 29/14b
1110 Wien
Tel.: +43 0650 74 22 441
E-Mail: info@vietball.de
http://www.vietball.de

Kultur- und Sozialverein der Vietnamesischen Buddhisten in Österreich

Bäuerlegasse 7/4
1200 Wien
E-Mail: office@hoasen.at
http://www.hoasen.at

Musikgruppe SALA –
Ban Văn Nghệ SALA

E-Mail: sweetestngany@yahoo.com
http://ngany.multiply.com

Austrians Help Vietnamese Children (AHVC) –
Österreicher helfen vietnamesischen Kindern

Raaber Bahngasse 11/22
1100 Wien
Tel.: +43 0660 52 79 758
E-Mail: ahvc_help@yahoo.de
http://www.ahvc.itvina.com

Verein der vietnamesischen Frauen in Österreich –
Hội Phụ nữ Việt Nam tại Áo

E-Mail: phunuvietnamtaiao@gmail.com